دستور ۲۳ شعبان ۱۴۱۰ (۱/۱/۱۳۶۹)

حضرت حاج سلطان حسين تابنده گنابادي رضاعلیشاه ثانی طاب ثراه

 

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 

یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال

 

 

امروز روز اول فروردین ۱۳۶۹ مي‌باشد كه خورشید به نقطة اوّل حمل و اعتدال ربیعی مي‌رسد و طبق سنّت دیرینة ایرانیان روز عید و جشن است كه از قرون قدیمه قبل از اسلام مرسوم و معمول ایرانیان عید دانستن امروز است و به حضور معصوم (ع) هم عرض كرده بودند و آن را تصویب فرمودند كه معلّی بن خُنَیس خدمت حضرت صادق (ع) عرض كرد و حضرت آن را تصویب فرمود چون روز اوّل نقطة اعتدال ربیعی است. نهایت این كه فرمودند كه در این وقت هم به فكر خالق عالم و گردانندة آسمان و زمین و خورشید و ماه بوده به یاد خدا باشند تا همین جشنی كه او را ملّی مي‌نامیم جنبة مذهبی نیز پیدا كند كه در آن موقع به یاد حق بوده و متوسل باشیم و عرض كنیم ای كسی كه دلها و دیده‌ها را زیر و رو مي‌كنی، ای كسی كه شب و روز در اختیار تو است و تو تدبیر آنها مي‌كنی، ای كسی كه سال و حالها را تو برمي‌گردانی و خوب و بد مي‌كنی، حال ما را نیز به بهترین حال برگردان كه در آن موقع نیز متوجّه باشیم كه همة خیر تحت اراده و اختیار حق است و همانطور كه او شب را روز و روز را شب مي‌كند دل ما نیز در اراده و اختیار اوست و مي‌تواند دل تیره و سیاه را صافی و روشن گرداند و همة جهان را نیز زیر و رو كند پس به او توجّه كنیم و گشایش كار خود را از او بخواهیم و دل را به محبّت او خرّم و شاداب نمائیم و از او بخواهیم همان طور كه سردی و افسردگی و پژمردگی زمستان را مي‌برد و جهان و زمین را خرّم و درختان را سرسبز مي‌گرداند و از عالم مرگ و خاموشی خارج نموده خرّم و شاداب مي‌كند دل ما را نیز به رحمت خود و آب مغفرت خود شاداب و سرسبز گرداند كه خود همین شادابی نباتات و اشجار و سرسبزی درختان مؤید و نشانة حشر است كه خداوند ما را نیز پس از مرگ بدن مجدد حشر مي‌كند و زنده مي‌گرداند كه طراوت بهار علامت حشر و نشر و دلیل زنده شدن مردگان طبیعت و احیای اموات است پس شایسته است در این موقع كه مردگان طبیعت و افسردگان نباتات و اشجار زنده مي‌شوند و طراوت پیدا مي‌كنند و سرسبز و خرّم مي‌شوند ما به یاد حشر و نشر افتاده و به خداوند متوسّل شویم و رو به سوی او برویم و چون روز اوّل حمل ابتدای نقطة اعتدال ربیعی است مانند نباتات خرّم و خوشحال باشیم و به یاد محیی اموات بیافتیم از این رو این عید كه مطابق روش طبیعت است بسیار مهم است و به همه تبریك عرض و امیدوارم خداوند همة ما را متنبّه ساخته به یاد خودش بیاندازد و به ما توفیق بندگی و توسّل عنایت فرماید. 

 

  فقیر سلطانحسین تابنده گنابادی              

 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007