اخطار عید فطر ۱۴۱۶ (۳/۱۲/۱۳۷۴)

حضرت حاج علي تابنده گنابادي محبوبعلیشاه طاب ثراه

 

هو

۱۲۱

برادران من

این سوّمین تذكار فقیر به رهروان فقر نعمت‌اللّهی سلطانعلیشاهی است. تكرار سخن و اندرز در عالم فقر نشان چیست؟ كوردلی یا بي‌اعتنایی به اندرزگو؟

 

 ۱. ادامة غفلت در راه فقر، كفران نعمتی است كه جبران ناپذیر است و تكرار غفلت مانعِ رحمت. كیست نداند آنكه چشم از چراغ قافله سالار مي‌بندد، چه سرانجامی مي‌بیند؟

 

 ۲. مربیان فقر چون هر باغبانی نهال ایمان مي‌كارند و آن را پرورش مي‌دهند تا چندین گل بچینند و جز این به چیز دیگری نمي‌اندیشند.

 

 ۳. باغبانان آبیاری مي‌كنند. گلها هم باید با توان جذب ریشه‌ها پاسدار رنج باغبان باشند. ایا رنج باغبان به خواسته‌های دنیوی ما پایمال نمي‌شود؟

 

 ۴. باغبان را به باغبانی مأمور كرده‌اند و بصیرت و دانایی این امر را به او داده‌اند. روا نبود از او چیزی خواهیم كه بر عهده‌اش نیست. چه نیكو فرمود (ص): شما به امور دنیاتان از من آگاه‌ترید.

 

 ۵. تخم گیاه در زمینِ كاشته نشده، همچنان استعداد كشت و پرورش دارد ولیكن چون در زمین، كاشته شد ولی پرورش نیافت، خاك آن را بپوساند و تباه گرداند.

 

 ۶. كیست نداند تخمی كه فاسد شد و درختی كه خشكید چه سرنوشتی دارد؛ ایا مي‌توان آن را در زمین دیگری كاشت؟ در زمین كاشته تخم نكارند. تا دل از محبّتِ دنیا پاك نشود، محلّ مودّت مولی نگردد.

 

 ۷. دنیا مزرعة آخرت است. عجب دارم از كسانی كه مي‌دانند اگر تخم ایمان را به آب محبّت و تربیتِ عمل صالح رشد دهند، از نشیب زمین سر به اوج آسمان بردارد و یك تخم صد تا هفتصد بر دهد ولی باز كوتاهی كنند و به خار غفلت مانع رشدش شوند.

 

    سرانجام امیدوارم كسانی كه به سودای مال یا جاه و با تن آسانی به این سلسله نزدیك شده‌اند، به خود ایند و بیش از این كارنامة خویش را سیاه نكنند و بدانند كه رنج بیهوده مي‌برند و زحمت به باغبان مي‌دهند.

 

چون روز هویداست از این تخم كه كشتیم            كز دوزخیانیم نه از اهل بهشتیم

 

عید فطر سال ۱۴۱۶ قمری.       

  فقیر حاج علی تابنده محبوبعلیشاه

 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007