دستور به زوّار بيدخت

 حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه ارواحنا فداه

هو

۱۲۱

بِسم الله الرّحمن الرّحيم

 

پيرو اطّلاعيۀ[۱] حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده رضا عليشاه اَعلَي الله مَقامَهُ، با درخواست از برادران و خواهران گرامي مبني بر قرائت و رعايتِ آن، يادآوري‌هايي براي اخوان و خواهران محترم که به زيارت بيدخت مشرّف مي‌شوند، معروض مي‌دارم. اُميدوارم به آنها توجّه نمايند.

به خاطر دارم زماني که هنوز مزار حضرت سلطانعليشاه طابَ ثَراه سنگ مرمر فعلي روي آن نصب نبود، هر روز حضرت صالح عليشاه قُدِّسَ سِرُّه به مزار تشريف مي‌آوردند و در حکّاکي سنگ نظارت مي‌نمودند و مي‌فرمودند: «من خادم اين مزارم». اکنون که به جاي يک مزار، چهار مزار قرار دارد؛ همه بايد احساس کنيم خادمِ اين مزار و خادمِ مُريدان اين مزار هستيم. رعايت اين وظيفۀ معنوي که بايد احساس کنيم، اقتضا دارد که نکات زير را عملي نماييم:

۱-    صحن کوثر براي زُوّار محترم که براي زيارت تشريف مي‌آورند، ساخته شده است. قصدِ زيارت؛ سه روز است. و يا اگر قصد شده باشد، ده روز. بنابراين سعي فرماييد که بيش از سه روز در اُتاقها توقّف نکنيد. و چنانچه قصد اقامت فرموده‌ايد، ده روز اقامت نماييد. موارد خاصّ ديگري که ممکن است اقتضاء داشته باشد که بيشتر بمانيد با اجازۀ خاصّ مُتصدّيان اَمر باشد.

۲-    اثاثيۀ اُتاق‌ها به صورت سالم تحويل شما داده مي‌شود و بنابراين در استفاده از آنها رعايت دقّت کامل بفرماييد به طوري که سالم بماند. و در مواقع رفتن هم تمام لوازم اتاق را که به شما تحويل داده شده است به همان صورت اوّليه تميز و قابل استفاده تحويل دهيد. اين که اثاثيه؛ نامنظم و تميز نشده در اتاق بماند، از لحاظ شما هم خوش‌نما نيست و به علاوه زحمت خُدّام را هم زياد مي‌کند، آنان نخواهند توانست از همۀ زُوّار پذيرايي کامل نمايند.

۳-    بنابر فتواي حضرت سلطانعليشاه طابَ ثَراه؛ استعمال موادّ مخدّر (مخصوصاً براي فقرا که پيرو ايشان هستند) حرام مي‌باشد. و اين حُرمت در همه جا و در همۀ زمان‌ها است؛ اختصاص به زمان خاصّ ندارد. از مُحَرَّماتِ مُصَرَّحۀ شرعي در همه جا و هميشه بخصوص در مزار و بلکه بيدخت خودداري نماييد و احترام اماکن متبرّکه را حفظ کنيد. اگر خداي نکرده ارتکاب به اين محرّمات در مکان مطهّر در زمان مقدّسي باشد، گناه بيشتر است. سعي کنيد در دوران اقامت در صحن کوثر مرتکب هيچ گونه از اُمور حرام حتّي مکروهات نگرديد که اينجا در واقع نمونه‌اي باشد از بهشتِ محبّت و بهشتِ طهارت.

۴-    در شريعت مقدّس اسلام براي نماز اوّل وقت تأکيد فراوان شده است بخصوص نماز صبح و نماز مغرب. در مزار متبرّک؛ طبق سنّتِ حَسَنه، قبل از اذانِ صبح نواي روح بخش مناجات و سپس اذان صبح از بلندگوي مزار طنين مي‌افکند موجب بيدار شدن و بيدار بودن است. بعد از بيدار شدن براي نماز صبح و اداي فريضۀ الهي سعي کنيد نخوابيد، که بيداري بين الطّلوعين موجب برکت و رحمتِ صوري و معنوي است. و چنانچه نياز به خواب داريد، در داخل اتاق‌ها بخوابيد. در صحن و در مَعبرِ عمومِ زُوّار خوابيدن و بخصوص خواب بودن در موقع طلوع صبح صحيح نيست. خُدّام موظّفند در اين گونه موارد به شما يادآوري کنند و از شما بخواهند که اين توجّه را داشته باشيد.

۵-    خواهران محترمي که براي زيارت به بيدخت تشريف مي‌آورند، با مَحارم خود باشند و يا چند نفر با همديگر اُتاقي داشته باشند بخصوص خواهران جوان که مسافرت آنها به تنهايي صحيح نيست.

۶-    در ابتداي ورود براي مشخّص بودن روزِ ورود و مشخّص بودنِ نام زُوّار، شناسنامۀ خود را به خُدّام ارائه دهيد که يادداشت نمايند. در همۀ خدمات هم به خُدّام مساعدت نماييد.

۷-    کساني که علاقه دارند افتخاراً خدمتي انجام دهند توجّه فرمايند که اين خدمت زيرنظر و تحت هدايت خُدّام رسمي مزار باشد. از پيشِ خود و بدون هماهنگي لازم کاري نکنند که موجب زحماتِ بعدي براي خُدّام باشد. دخالت در تنظيمات بُقعه و صحن‌ها با خدّام است زُوّار به هيچ وجه دخالت مستقيمي در اين کار ننمايند.

۸-    صحن کوثر به منزلۀ خانه زوّار است و بايد همه در آنجا آسايش داشته باشند. بنابراين دقّت فرماييد در موقع راه رفتن و انجام هرگونه از اُمور در آنجا مزاحم آسايش و آرامش ديگران و بخصوص بانوان نباشيد. خواهران هم دقّت فرمايند که در صحن کوثر رعايت کامل حجابِ اسلامي را نموده، و از اين جهت صحن کوثر به منزلۀ يک محلّ عمومي تلقّي مي‌شود. داخل اُتاق‌ها تعلّق به زوّار دارد که اختيار کامل خود را در آنجا دارند. و واردين و وافِدين و زائرين و کساني که در صحن‌ها سکونت مي‌کنند؛ در نظافت و تميز نگاهداشتن حُجرۀ خود و درب ورودي بکوشند که باعث اعتراض ديگران هم واقع نشويد.

۹-    اگر نکاتي به خاطرتان مي‌رسد که براي ادارۀ بهتر مزار مفيد است، به صورت دوستانه و يادآوري به خدّام بفرماييد، نَه آمِرانه. و چنانچه ضرورتِ فوري داشت؛ ممکن است آن مطلب را يادداشت کنيد و به صورت کتبي اعلام داريد تا بدان‌ها توجّه شود.

۱۰-  به تذکّرات و يادآوري‌هاي خدّام توجّه کامل بنماييد. اگر آنها مطلبي را يادآوري و به نظر شما مي‌رسانند، از روي ارادت به اين سلسله و حفظ حُرمت مزار و علاقه مندي به انجام وظيفه است. و از اين حيث با آنها همراهي و همکاري داشته باشيد.

۱۱-  چون خدّام؛ مأمورِ خدمت و مُساعدت به زوّار هستند و بايد در اجراي دقيق اين دستورالعمل نظارت کنند، بايد آنان را در اين وظيفه مساعدت فرماييد. و خدّام مزار متبرّک نيز در احترام به واردين و زوّار و حفظ حيثيات آنان بکوشند ولي اگر خلافي مشاهده نمودند، تذکّر دهند که حفظ احترام آن مکان متبرّک را بنمايند. واگر واردين توجّه ننمايند، متصدّي دفترِ مزار از طرف اين فقير موظّف است به آنها ابلاغ نمايد که ترک رويۀ خلاف بنمايند. و اگر مؤثّر واقع نشود و باز هم مشاهدۀ خلاف نمودند، به آنها دستور دهند که زودتر مزار و صحن را ترک نمايند.

با التماس دعا از همه زوّار محترم

بندۀ کمترين؛ حاج دکتر نورعلي تابنده مجذوب عليشاه.[۱] دستور ۱۱ ذيقعده ۱۴۰۹ (۲۵/۳/۱۳۶۸) حضرت رضاعليشاه ثاني طاب ثراه.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007